ببین
شاخ به شاخ
ملودرام

شاخ به شاخ

۱۳۹۳

سعید آقاخانی

داستان

فرهاد اصلانی بعد از آزاد شدن از کمپ ترک اعتیاد و بازگشت به خانه به دنیال جاسازهایی می گردد که قبل از رفتن به کمپ مواد جاسازی کرده بود که در پی این کنکاش...