ببین
ازدواج مشروط
کمدی

ازدواج مشروط

۱۳۹۲

محسن ربیعی

داستان

مظفر پدر خانواده بنا به وصیت همسرش، ازدواج مینو (خواهر کوچکتر) را مشروط به ازدواج مینا خواهر بزرگتر قرار می دهد. مینو به دنبال راه حلی برای ازدواج است تا اینکه…