ببین
معتاد اجباری
کمدی

معتاد اجباری

۱۳۸۷

مهدی مظلومی

داستان

کمال در تامین هزینه و مخارج ازدواج خود مانده است. او خبری از رادیو می شنود که دولت به معتادانی که ترک کنند، وام پرداخت می کند…