ببین
جوجه تیغی ها
کمدی

جوجه تیغی ها

۱۳۸۹

حسین تبریزی

داستان

رامین و شیوا قرار است از هم جدا شوند. هر دوی آنها به عروسی مشترکی دعوت می شوند. در خلال عروسی اتفاقاتی می افتد . . .