ببین
ماهی دم قرمز
کمدی

ماهی دم قرمز

۱۳۸۷

مهیار عبدالملکی

داستان

چون رسم است در شب عید سبزی پلو با ماهی خورده میشود قرار است این ماهی ذم قرمز را برای شب بپزند اما اتفاقات عجیبی میفتد..