ببین
بن بست یلدا
کمدی

بن بست یلدا

۱۳۹۳

عباس‌ رنجبر

داستان

خانم مسنی همسرش در جوانی فوت کرده و دارائی های بسیاری از خود به جا گذاشته است . فرزندان او که همگی متأهلند در همان خانه زندگی می کنند. آنها بر آن شده اند که ماترک پدر را که شامل خانه، زمین و گاوداری می باشد را تقسیم کرده و هر کدام سهم خود را بردارند اما مادر مخالف این کار است ، به همین علت خود را به دیوانگی زده و مدعی می شود تا وقتی پدرشان از سفر نیامده اجازه نمی دهد چنین کاری کنند و .....