ببین
خواهرخوانده
ملودرام

خواهرخوانده

۱۳۸۶

بهروز حسین زاده

داستان

زنی با مشکلات فراوانی مواجه می شود و درست وقتی که بیشترین نیاز را به کمک دارد توسط فردی ناشناس یاری می شود...