ببین
جان به حراج
ملودرام

جان به حراج

۱۳۹۲

حامد محسن‌پور

داستان

پیرمردی که در تنگنا قرار گرفته برای گذران زندگی و حل مشکل معیشت خود، به راه حل غریبی می رسد؛ او تصمیم می گیرد که دست به نوعی خودفروشی زده و اعضای بدن خود را به حراج بگذارد.