ببین
در سایه مادر
ملودرام

در سایه مادر

۱۳۹۲

بابک رضوانی

داستان

آقای دادگر ۳۰ سال پیش در پی اقدامی مسیر زندگی اش تغییر می کند، اما بعد از سال ها ماجرا بر ملا می شود و خانواده او را تحت تاثیر قرار می دهد و در پی آن اتفاقات دیگری شکل می گیرد...