ببین
لبخند سبز
ملودرام

لبخند سبز

۱۳۸۵

علیرضا اسحاقی

داستان

حمید پس از مرگ مادرش برادرش مجید که معلول است را نزد خود می آورد. با ورود مجید به زندگی مهین و حمید خوشبختی به زندگی آنها روی می آورد. اما مهین پس از مدتی خسته می شود و...