ببین
دنیا
کمدی

دنیا

منوچهر مصیری

داستان

مردی مذهبی عاشق دختر جوانی به نام دنیا می‌شود و حاضر است برای رسیدن به او دست به هر کاری بزند و از اعتقادات خود بگذرد . . .