ببین
دیوار
ملودرام

دیوار

۱۳۸۶

محمدعلی طالبی

داستان

مردی که با موتور حرکت های آکروباتیک انجام می دهد در حادثه ای کشته می شود. دو فرزند او ستاره و شهاب تصمیم می گیرند تا راه وی را در دیوار مرگ ادامه دهند...