ببین
دیوونه خونه
کمدی

دیوونه خونه

۱۳۶۸

اردشیر افشین راد

داستان

شعبده بازی در طی یکی از اجراهایش زندگی همسر و خودش را دستخوش تغییرات جدی می کند...