ببین
بهانه
ملودرام

بهانه

۱۳۸۸

محسن ربیعی

داستان

جوانی شرور دل به عشقی می بندد که سدی است این عشق میان افکار و با زندگی روزمره در پی اتفاقاتی می افتد که …