ببین
بندرعباس
کمدی

بندرعباس

۱۳۹۴

شاهین باباپور

داستان

بهروز که مهماندار قطار است، در راه تهران و بندرعباس کار می کند. او در یکی از روزها که سوار بر قطار وارد ایستگاه بندرعباس می شود، اتفاقی را تجربه می کند که مسیر زندگیش را تغییر می دهد.