ببین
خبرچین
خانوادگی

خبرچین

۱۳۶۶

نصرالله زمردیان

داستان

رضا زاغی شاغل در تماشاخانه در واقع با خبرچینی برای ساواک امرار معاش می کند. وی بطور تصادفی پی به مخفیگاه انقلابیون در همسایگیش می برد. هنگامیکه قصد لو دادن انها را دارد، متوجه مهربانی و دلسوزی انقلابیون در حق خودش و زن و بچه بیمارش می شود. پس پشیمان شده و راه فرار انها را فراهم می کند.