ببین
بومرنگ
ملودرام

بومرنگ

۱۳۸۹

اشکان ضیایی

داستان

دانشجوی دختری از طرف پسری مزاحم و ناشناس مورد آزار و اذیت های متناوب و ناگهانی قرار می گیرد و سعی می کند راهی برای رها شدن از آن پیدا کند...