ببین
پنجشنبه آخر ماه
ملودرام

پنجشنبه آخر ماه

۱۳۹۰

ماشاءاله شاهمرادی زاده

داستان

چند دانشجوی جوان برای یک جشن به خانه ی دوستشان مجید می روند و با ورود یک روحانی سالخورده برایشان حوادثی پیش می آید که ....