ببین
اطراف آرامش
ملودرام

اطراف آرامش

۱۳۹۴

امیر شفیعیان

داستان

ارثیه ای به همسر قاسم می رسد. این اتفاق باعث می شود تا آرامش زندگی آن ها تا حدودی از بین برود و …