ببین
شازده کوچولو
ملودرام

شازده کوچولو

۱۳۸۲

رضا ناموری فرید

داستان

دختر و پسرهای نوجوان و فیلمسازی که در جشنواره ای برنده شده اند به دنبال جایزه می روند ولی ...