ببین
گالان

گالان

۱۳۶۹

امیر قویدل

داستان

گالان یكه تاز تركمن صحرا، مرید پیرمردی به نام مطلوب قلی است. این شیفتگی بین او و همسرش مارال اختلاف ایجاد می كند و كار را به جدایی می كشاند...